JOOL-gruppen ingår avsiktsförklaring med ambitionen att bli storägare i Pegroco Invest AB och att sälja delar av nuvarande verksamhet

Dec 13, 2022

JOOL-gruppen och Pegroco Invest AB har ingått en avsiktsförklaring avseende Pegrocos förvärv av fem dotterbolag från JOOL Capital Partner AB. Dotterbolagens verksamheter kommer efter överlåtelsen att fortsätta i sin nuvarande form och inga betydande organisatoriska förändringar förväntas genomföras. Parterna är överens om att lansera den överflyttade verksamheten under ett nytt varumärke. 
 
Betalning för JOOL-bolagen skall ske genom apportemission varvid relevanta parter skall erhålla nyemitterande stamaktier i Pegroco till en teckningskurs om 17,40 kronor. Enligt den relativvärdering som Parterna reglerar i aktieöverlåtelseavtalet skulle det innebära att JOOL erhåller totalt 41 410 268 stamaktier i Pegroco, motsvarande 721 MSEK, vilket väntas göra JOOL-gruppen till den största enskilda ägaren i Pegroco.
 
”JOOL-gruppen är idag aktiv inom ett flertal olika verksamhetsområden och vi ser att Pegroco kommer att bli ett kärninnehav för JOOL-gruppen under lång tid framöver då vi kan addera på ett stort ägande i ett noterat investeringsbolag. Jag är övertygad om att vi genom den här transaktionen kommer att befästa och utveckla vår position som en ledande aktör i vårt segment på en starkt växande marknad”, säger Tom Olander, VD för JOOL Capital Partner AB.
 
”Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva JOOLs finansverksamhet, som kommer utgöra ett nytt navbolag. Det är en entreprenörsdriven organisation med erfaren ledning och kvalificerade medarbetare som varit väldigt framgångsrika de senaste åren. Förvärvet lägger grunden för ett nytt kapitel i Pegrocos utveckling och skapar synergier både finansiellt, affärsmässigt och organisatoriskt”, säger Victor Örn, VD för Pegroco Invest AB.
 
Läs hela pressmeddelandet här.